Om vår Byrå

Gotajuristerna är en ung juristbyrå som trots det besitter ypperlig kompetens. Främst inriktar vi oss på civilrättens område med tvistelösning inom ersättningsrätten i fokus. GotaJuristerna satsar på en modern och lättförståelig approach gentemot Dig som klient. Borta är den torra juristen som vi alla har upplevt pratar ett för oss främmande språk, istället vill vi möta dig som Klient på verklighetsnivån. Naturligtvis finns fackspråket där för att det är så juridiken ser ut, vår ambition är dock att Du förstår situationen och är fullständigt nöjd när Du lämnar vår omsorg. Trots fashionabel adress centralt, satsar vi på att sänka Dina arvodeskostnader. Hos oss är Du som Klient alltid i fokus.


Tvistelösning

I dagens samhälle är det ofta en god idé att på ett tidigt stadium kontakta en jurist för exempelvis utformningen av avtal, skuldebrev, äktenskapsförord, bodelning jämte många andra ärenden. Om inte för annan anledning, så för den bevissäkrande funktionen inför en eventuell framtida tvist i saken. Ingen fråga är för obetydlig för oss, vi finns där med den nära kontakt Du som Klient har rätt till i alla lägen.

Brottmål

Har du blivit misstänkt för, eller utsatt för, brott finns vi för Dig som juridiskt biträde både som försvarare och som målsägarbiträde. Rättsväsendet kan vara både snårigt och svårgenomträngligt för den som aldrig haft med det att göra. Ett kompetent juridiskt biträde med stor erfarenhet lättar den bördan avsevärt, dels genom att guida Dig igenom processen och dels se till att Dina rättigheter bevakas på bästa sätt.

Försäkringsrätt

Vi finns för att bistå Dig i tvisten med ditt försäkringsbolag om ersättningen bolaget inte vill betala ut, vi finns för Dig som har en tvist med Din hyresvärd om villkor för Ditt företags lokalhyra och för Dig som har en fordran som Din motpart inte betalar. Vi finns för Dig i princip samtliga juridiska frågor som kan uppstå, både inför och utanför domstolsprocessen.

Partner

Vi har också ett nära samarbete med en advokatbyrå som främst inriktar sig på brottmål genom Advokatfirman Ekman. Advokat Ralph Ekman är en av Västsveriges främsta brottmålsadvokater och har varit verksam advokat i över 30 år. Välkomna till oss på GotaJuristerna, Din jurist i Göteborg!